Vispārīga informācija

Vispārīga informācija

 

Hidromeliorativās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (SC) atrodas Struktoru ielā14, Rīgā, LV-1039 – VSIA “Meliorprojekts” darba telpās.

39.juris.kalnins@gmail.com

SC pakalpojumi pieejami visiem pretendentiem, kas atbilst Ministru kabineta 20.03.2018. noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība un 03.09.2022. apstiprinātās Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas shēmas prasībām, neatkarīgi no piederības biedrībām, asociācijām vai grupām.

SC ir tiesības:

-        pieprasīt un saņemt no sertificēšanas pretendentiem kompetences novērtēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

-        pieprasīt un saņemt no būvspeciālistiem informāciju un dokumentus par patstāvīgo praksi un profesionālās pilnveides pasākumiem;

-        pieprasīt un saņemt no pašvaldības būvvaldēm, Būvniecības valsts kontroles biroja, tiesībsargājošām un citām institūcijām informāciju par būvspeciālistu praksi;

-        saņemt no būvspeciālistiem maksu par sertifikācijas pakalpojumiem un ieņēmumus izmantot sertificēšanas darba organizēšanai;

-        piesaistot pakalpojumos ieinteresēto institūciju pārstāvjus, izveidot sertifikācijas shēmas komiteju;

-        piesaistot kompetentus nozares būvspeciālistus, izveidot ekspertu komisiju;

-        izskatīt un pieņemt lēmumus patstāvīgi vai kopīgi ar biedrības izpildinstitūciju vai Ekonomikas ministriju apelācijas un sūdzības, sniegt par tām atbildi.

LMB valde – SC padome pārauga SC administrācijas darbību un atbild par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma prasību izpildi.

SC darbu organizē un vada SC administrācija:

-        vadītājs, inženieris-hidrotehniķis Juris Kalniņš (tālr. 29134805);

-        kvalitātes vadītājs, Mg.sc.ing., inženieris-hidrotehniķis Mārtiņš Krasovskis (tālr.26596584);

-        LMB grāmatvede Gunta Ančupāne (tālr.261982350).

Sertificēšanas shēmas komiteja:

-        VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta vecākais projektu vadītājs, inženieris-hidrotehniķis Edgars Griķītis (tālr.26656499);

-        Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta eksperts, Mg.sc.ing. Ēriks Krēsliņš;

-        VSIA “Meliorpojekts” valdes priekšsēdētājs, inženieris-hidrotehniķis Zigurds Zēns (tālr.29474950).

Ekspertu komisija:

-        Komisijas priekšsēdētājs, inženieris-hidrotehniķis Romualds Dovgjallo (tālr.29264678);

-        Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, inženieris-hidrotehniķis Aldis Zīriņš (tālr.26186668);

-        Komisijas loceklis, inženieris-hidrotehniķis Pēteris Guslens (tālr.29430318);

-        Komisijas loceklis, inženieris-hidrotehniķis Vilnis Marculāns (tālr.29168340);

-        Komisijas loceklis, vides inženieris Jānis Rozītis (tālr.28376542);

-        Komisijas loceklis, inženieris-hidrotehniķis Arnis Tomsons (tālr,29442988);

-        Komisijas loceklis, inženieris-hidrotehniķis Zigurds Zēns (tālr.29474950.