LMB vēstule Zemkopības ministrijai par Meliorācijas likuma grozījumiem

   07.10.2022. Nr. 2

Zemkopības ministrijai

pasts@zm.gov.lv

 

Par likumprojektu “Grozījumi Meliorācijas likumā”

 

Latvijas Melioratoru biedrība (turpmāk – LMB) ir iepazinusies ar Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 21.09.2022. sēdē 1.lasījumā virzīto Zemkopības ministrijas likumprojektu “Grozījumi  Meliorācijas likumā” un  izsaka sekojošus iebildumus:

Meliorācijas likuma grozījumos piedāvātā “meliorācijas” un “meliorācijas sistēmas” terminoloģija ir kļūdaina un rada pretrunas esošajā meliorācijas jomas regulējumā:

-                      meliorāciju definējot kā pasākumu kompleksu, kas maina augsnes hidroģeoloģiskos un hidroloģiskos apstākļus, tiek sašaurināta meliorācijas nozīme attiecībā uz pilsētām u.c. apdzīvotām vietām, uz infrastruktūru un teritoriju aizsardzību pret applūšanu;

-                      meliorācijas sistēmas definējumā nebūtu nosakāms būvju veids atkarībā no to esamības meliorācijas kadastrā. Meliorācijas sistēma sākotnēji ir jāizbūvē vai arī esoša, līdz šim meliorācijas kadastrā nereģistrēta sistēma, ir jāinventarizē un tikai tad tā Ministru kabineta 26.03.2019. noteikumos Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” noteiktajā kartībā reģistrējama meliorācijas kadastrā.

Meliorācijas likuma izpratnē meliorācijas sistēmas ir arī polderu sūkņu stacijas, hidromezgli, regulatori un laipas, kuras nav uzskatāmas par “grunts būvēm”. Būvniecības likuma vispārīgā būves definīcija, kura nosaka, ka būve ir ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta, atbilst arī meliorācijas būvēm un piedāvātā meliorācijas sistēmas terminoloģijas detalizācija ir kļūdaina.

LMB biedrības viedokli par to, ka meliorācijas sistēmas definīciju nav ieteicams mainīt, jau norādīja un pamatoja LMB valdes loceklis Agris Bodnieks ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākajam referentam Gintam Melkinam 25.07.2020. adresētajā iesniegumā “Par apdzīvotu vietu meliorāciju”.

LMB ieskatā spēkā esošo Meliorācijas likuma terminoloģiju nav nepieciešamība mainīt un no likumprojekta izslēdzams grozījumu 1.punkts.

Lūdzu ņemt vērā LMB iebildumus likumprojektu virzot SaeimasTautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 2.lasījumā.

 

Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs

Romualds Dovgjallo