Iesnieguma veidlapa

Iesniegums Latvijas melioratoru biedrības
(LMB) valdei

par juridiskās personas uzņemšanu LMB  1.Uzņēmuma (būvkomersanta) nosaukums, vienotais reģistra nr. ...................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 2. Juridiskā adrese: ......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 3. Faktiskā adrese, telef., fakss, e-pasts: ......................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 4. Deleģētais pārstāvis: amats, vārds, uzvārds, personas kods: ......................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

  

            Lūdzu uzņemt uzņēmumu par Latvijas melioratoru biedrības kolektīvo biedru.

Uzņēmuma pārstāvībai biedrībā ar vienas balss tiesībām ir deleģēta šī iesnieguma 4.punktā

uzrādītā persona. Apsolām ievērot Latvijas melioratoru biedrības statūtus un pildīt noteiktos

pienākumus un uzdevumus. Datums ...............................                             Uzņēmuma vadītājs...................................... 

                                                                        Z.v.   

 

Aizpilda LMB valde

 LMB valdes lēmums Nr. .......... , 200 . gada “..”........................