Sertifikācijas centra (SC) personāla ētikas kodekss

Sertifikācijas centra (SC) personāla ētikas kodekss.

               Sertifikācijas centra darbinieki: SC vadītājs, kvalitātes vadītājs, Ekspertu komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti (turpmāk – personāls) atzīst šādas ētiskās vērtības un ievēro šādus uzvedības un rīcības principus:

-  Tiesiskums un likumība:

Vienmēr rīkojas sava amata pilnvaru un kompetences ietvaros.

Savos lēmumos un darbībās ir objektīvs un taisnīgs, pamatojas uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.

Nodrošina iespēju klientam saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, atbilstoši valsts pārvaldes uzdevuma deleģējumam.

Rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

-  Profesionalitāte:

Pildot darba pienākumus, rīkojas profesionāli, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, nepieļaujot nolaidību.

Rīcība ir atbildīga, lēmumi un viedokļi ir pamatoti un izsvērti, balstīti uz situācijas analīzi, objektīviem faktiem un datiem.

 Pastāvīgi apgūst papildus zināšanas, pilnveido savu kompetenci un seko nozares tehnoloģiskai attīstībai un praksei.

-  Godprātība:

Darba uzdevumus un pienākumus pilda godprātīgi – godīgi, atklāti un patstāvīgi, ievērojot normatīvos aktus, amata instrukcijas un vispārējos tiesību principus.

Rīcības pamatā ir vēlme ar savu darbu rūpēties, lai hidromelioratīvās būvniecības procesā piedalītos tikai labi sagatavoti un atbildīgi speciālisti.

Pildot darba pienākumus, sabiedrības un SC intereses uzskata par primārām attiecībā pret privātām interesēm,  lēmumus pieņem valsts un sabiedrības interesēs.

Amata stāvokļa izmantošana savu vai savu tuvinieku privāto interešu realizācijai nav pieļaujama.

-  Neietekmējamība:

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību veic, pamatojoties uz iegūtiem objektīviem apliecinājumiem, kas patiesi, ticami un droši neietekmējami no citām ieinteresētām pusēm izvērtēti un nav pakļauti komerciālam, finansiālam vai cita veida spiedienam, lai kompromitētu neietekmējamību.

Darbībā un lēmumu pieņemšanā neietekmējas no piederības kādai politiskai vai profesionālai organizācijai, kā arī no personiskās finansiālās ieinteresētības.

 Ir neatkarīgs un neitrāls spriedumos, lēmumos un rīcībā, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus.

 Izvairās no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts un nepieļauj nonākšanu interešu konfliktā. 

Konfliktu situācijā rīkojas objektīvi, izvērtējot pušu argumentus un mēģinot rast konfliktu risinājumu.

-  Konfidencialitāte un lojalitāte:

Informāciju, kas ir kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, izmanto, apstrādā un glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteiktās informācijas veida lietošanas noteikumiem.

Fizisko personu datus, kas nepieciešami valsts pārvaldes uzdevuma izpildei un kas iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos apstrādā, ievērojot Datu regulas noteiktos apstrādes principus.