ZM atbilde 07.10.2022. uz LMB vēstuli, par Meliorācijas likuma grozījumiem

Latvijas Melioratoru biedrībai

 

Par Meliorācijas likuma grozījumiem

 

Zemkopības ministrija 2022.gada 7.oktobrī ir saņēmusi Jūsu iesniegumu Nr.2, kurā ir iesniegti iebildumi likumprojektā “Meliorācijas likuma grozījumi” (turpmāk-Likumprojekts).

Zemkopības ministrija iepazinās un izvērtēja Jūsu priekšlikumus Likumprojektā un daļēji ņēma vērā Jūsu iebildumus.

Likumprojekta izstrāde ilga divus gadus un sabiedriskās organizācijas varēja izteikt savus iebildumus par Likumprojektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.Biedrībai bija iebildums par terminu “meliorācija”, norādot, ka terminoloģija ir kļūdaina, jo meliorāciju definējot kā pasākumu kompleksu, kas maina augsnes hidroģeoloģiskos un hidroloģiskos apstākļus, tiek sašaurināta meliorācijas nozīme attiecībā uz pilsētām u.c. apdzīvotām vietām, uz infrastruktūru un teritoriju aizsardzību pret applūšanu.

Zemkopības ministrija ņēma vērā Jūsu iebildumu un iesniedza Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā uz 2.lasījumu (turpmāk-Komisijā) ministrijas iebildumus.

Tagad Meliorācijas likumā 1. panta 1. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

1)      “meliorācija — zemes uzlabošanas pasākumu kopums, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un konkrētā teritorijā maina grunts hidroloģiskos apstākļus, kā arī nodrošina infrastruktūras un teritoriju aizsardzību pret applūšanu;”

2.Biedrībai bija iebildums par terminu “meliorācijas sistēmas”, norādot meliorācijas sistēmas definējumā nebūtu nosakāms būvju veids atkarībā no to esamības meliorācijas kadastrā.

Zemkopības ministrija izdarīja grozījumus terminā “meliorācijas sistēmas”,, bet tomēr saglabāja prasību, ka meliorācijas sistēmai ir obligāti jābūt reģistrētai Meliorācijas kadastrā.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” zemesgrāmatās ierakstāma fizisko un juridisko personu atgūtā un privatizētā zeme, valsts un pašvaldību zeme, kā arī dzīvokļi un ēkas (būves), kas atrodas uz šīs zemes vai zemē. Iepriekš minētā likuma 3.pants. nosaka, ka nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstāms, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu.

            Latvijā informācijas sistēmās reģistrē ne tikai nekustamās lietas, bet arī kustamās lietas, piemēram, transportlīdzekļus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” (turpmāk-Noteikumi Nr.263) Latvijā visas būves ir reģistrējamas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk-Kadastra informācijas sistēma). Tajā skaitā Kadastra informācijas sistēma reģistrējamas arī inženierbūves.

Saskaņā ar Noteikumi Nr.263 71.5. apakšpunktu kadastra datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uzkompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā, ja nav saņemtas ziņas no Meliorācijas kadastra.

Tātad Kadastra informācijas sistēma izmanto visus datus par meliorācijas sistēmā, kurus var iegūt no kompetentajām institūcijām vai Meliorācijas kadastra.

Saskaņā ar Noteikumi Nr.263 74.3. apakšpunktu Kadastra informācijas sistēmā aktualizē zemes vienības datus atbilstoši Meliorācijas kadastra datiem par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu (ballēs).

Ja meliorācijas sistēma nav reģistrēta Meliorācijas kadastrā, tad Kadastra informācijas sistēmā dati par zemes kvalitatīvo novērtējumu nav objektīvi.

Arī meliorācijas sistēmu būvniecības procesā, t.sk. projektēšanā ir būtiski zināt visus datus par meliorācijas sistēmas pastāvēšanu, novietojumu un parametriem.

Tikai zinot visus datus par meliorācijas sistēmu var attīstīt, pārbūvēt vai atjaunot esošās meliorācijas sistēmas.

Kopš zemes reformas sākuma ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi un šobrīd būtu nepieciešams sakārtot datus par visām meliorācijas sistēmām.

3.Zemkopības ministrija ņēma vērā Jūsu iebildumu par to, ka  meliorācijas sistēmas ir arī polderu sūkņu stacijas, hidromezgli, regulatori un laipas, kuras nav uzskatāmas par “grunts būvēm”.

Tāpēc gala rezultātā pēc Zemkopības ministrijas iebildumiem Meliorācijas likumā 1. panta 2. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

“meliorācijas sistēma — meliorācijas kadastrā reģistrēts būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai noteiktā platībā”.

Informējam Jūs, ka Meliorācijas likuma grozījumi ir izsludināti un publicēti 27.10.2022. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.209,  oficiālās publikācijas Nr.: 2022/209.3

https://www.vestnesis.lv/op/2022/209.3

  

Meža departamenta direktors                                                                                     A.Ozols

  

G.Melkins

Gints.Melkins@zm.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU