Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība 2021.gadā

                Izpildot deleģēšanas līguma uzdevumu par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, Sertifikācijas centrs ir veicis visu būvspeciālistu būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītās informācijas pārbaudi, vērtējis 26 būvspeciālistu darbību pēdējo piecu gadu laikā, kā arī padziļināti iepazinies ar profesionālo praksi divu projektētāju triju būvprojektu izstrādāšanā, sešu būvdarbu vadītāju organizēto darbu septiņos būvobjektos un piecu būvuzraugu uzraudzītajos sešos būvobjektos.

                Aprīlī, pārbaudot informāciju BISā, 45 būvspeciālistiem, kas nebija ievērojuši prasību par iepriekšējā kalendārajā (2020.) gadā veiktās būvprakses, apgūtās profesionālās pilnveides un uzraudzības maksājuma informācijas ievadīšanu BISā līdz 1.aprīlim, SC nosūtīja atgādinājumus-pieprasījumus.

                Vērtējot būvspeciālistu datus par pēdējiem pieciem gadiem, noskaidrots, ka ne visi būvspeciālisti regulāri ievada informāciju BISā, pietiekoši ar atbilstošiem dokumentiem pamato prakses un kompetences paaugstināšanas informāciju, vai neveic profesionālo darbību kādā no sertifikāta darbības sfērām. SC nosūtīja pieprasījumus un tiem speciālistiem, kuri nebija izpildījuši pieprasīto, uz laiku apturēja sertifikātu darbības sfēras (10) vai noteica papildu kompetences pārbaudes (3). Viens būvspeciālists SC lēmumu par sertifikāta darbības sfēras apturēšanu apstrīdēja Ekonomikas ministrijā (EM). EM Sertifikācijas centra lēmumu atcēla un uzdeva atkārtoti veikt iesniedzēja patstāvīgās prakses uzraudzību.

                Būvprakses padziļinātās pārbaudēs, iepazīstoties ar projektu dokumentāciju un  būvdarbiem būvobjektos uz vietas, SC eksperti vērtēja attiecīgo darbu atbilstību normatīvo aktu prasībām, projektēšanas uzdevumam, būvprojektam, darbu veikšanas projektam, lietoto būvizstrādājumu un darbu izpildes tehnoloģijas ievērošanu, kvalitātes nodrošināšanu,  profesionālās ētikas ievērošanu un būvspeciālistu darba atbilstību labas profesionālās prakses principiem

                Veiktā būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība un pārbaudes liecina, ka būvspeciālisti pieļauj šādas profesionālās darbības nepilnības:

  1. Aktuālas un pamatotas informācijas uzturēšana būvspeciālistu reģistā:

-          Līdz kārtējā gada 1.aprīlim neievada informāciju par iepriekšējā kalendārā  gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, veikto patstāvīgo praksi, samaksāto patstāvīgās prakses gada maksu;

-          Ievadīto informāciju neapliecina ar pietiekoši pamatotiem elektroniskajiem dokumentiem (piem., uzņēmuma rīkojums vai izziņa, līgums, projektēšanas uzdevums, būvatļaujas daļa, būvdarbu žurnāla izraksts, saistību raksts);, tādējādi nepierāda savu faktisko līdzdalības pakāpi un laiku attiecīgajā sertificētajā darbības sfērā;

-          Piecu gadu laikā vairāk kā divus gadus neievada informāciju par profesionālo darbību sertificētajā darbības sfērā;    

-          Piecu gadu laikā vairāk kā divus gadus neievada informāciju par kompetenci paaugstinošiem pasākumiem;

-          Uzrāda darbību būvobjektā, kuram nav atklāta būvniecības lietas nav reģistrēts būvvaldē.

  1. Projektēšana:

-          Nepilnības projekta dokumentācijas noformēšanā (drukas kļūdas, nav pievienots nekustamā īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, tehniskās apsekošanas atzinums, saskaņošanas saraksts, ierīkoto pagaidu reperu saraksts);

-          Nepilnīgi inženierizpētes dati (topogrāfija, ģeotehnika);

-          Nepilnīga darbu organizācijas sadaļa, būvizstrādājumu specifikācija, nepamatota būvizstrādājuma pielietošana;

-          Nav optimāls būves konstruktīvais risinājums.

  1. Būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība:

-          Būvobjektā uz vietas nav projekta, darbu veikšanas projekta dokumentācija;

-          Būvobjektā uz vietas nav būvniecības dokumentācija (būvdarbu žurnāls; pārbaudes akti, būvizstrādājumu atbilstības dokumentācija);

-          Darbu veikšanas projekts nav saskaņots ar projekta izstrādātāju;

-          Nav rīkojums par darba aizsardzības speciālistu būvobjektā;

-          Nav eļļas noplūdes bonas;

-          Darbu izpilde neatbilst laika grafikam;

-          Darbu vadītājs neatrodas uz vietas būvobjektā;

-          Darbu izpildes kontrolmērījumi uzrāda nepieļaujamas nesaistes.

Sertifikācijas centrs pēc veiktajām trīspadsmit būvspeciālistu profesionālās darbības padziļinātām pārbaudēm astoņos būvobjektos secina, ka divpadsmit speciālisti kopumā darbojušies, ievērojot normatīvo aktu prasības, labas profesionālās prakses principus un būvspeciālistu profesionālo ētiku, nav pieļāvuši kļūdas, kas varētu būtiski apdraudēt būvju stiprību, stabilitāti, izmantošanas drošumu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un šo būvspeciālistu kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa papildu novērtēšana nav nepieciešama. Viena pārbaudītā būvdarbu vadītāja prakse uzrāda pazīmes par profesionālās darbības pārkāpumiem un tos izvērtē Ekspertu komisija.