Pārskats par 2023.gadā veikto būvspeciālistu prakses uzraudzību.

Pārskats par 2022.gadā veikto būvspeciālistu prakses uzraudzību.

   Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2018.gada 23.augusta rīkojumam Nr.2.17-11/2018/52 “Par vadlīniju un prasību apstiprināšanu būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm, un to publiskošanu” SC 2023.gadā veica būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, tajā skaitā, pārbaudot visu būvspeciālistu uzraudzības maksas nokārtošanu un informācijas par praksi un profesionālo pilnveidi datu savlaicīgu (līdz 1.aprīlim) ievadīšanu BISā (100 % pārbaude), 20 % būvspeciālistu prakses pārbaudi pēdējo 5 gadu laikā (20 % pārbaude) un būvspeciālistu prakses padziļinātu pārbaudi 1 % apjomā (1 % pārbaudes).

   Nolūkā izvērtēt SC atbilstību LVS EN ISO/IEC 17024 standarta, MK 169.noteikumu un Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas centrs” (LATAK ) piemērotajām prasībām, LATAK 2022.gada 2.novembrī veica plānotu uzraudzības vizīti SC. Vizītes laikā tika konstatēti trīs novērojumi un četras neatbilstības. SC veica korekcijas atzīto neatbilstību novēršanai un iesniedza LATAK apliecinājumu par veiktajām korekcijām. LATAK noteica papildu korekciju veikšanu par trijām neatbilstībām. LATAK SC papildu veiktās korekcijas atzina par nepietiekošām, pēc tam, vienu neatbilstību par nenovērstu un 2023.gada 6.februārī nolēma līdz sešiem mēnešiem vai līdz minēto neatbilstību novēršanai SC apturēt akreditāciju.

   Savukārt pēc akreditācijas apturēšanas, EM pieprasīja iesniegt skaidrojumu par konstatētajām neatbilstībām un rīcības plānu šo neatbilstību novēršanai. SC sagatavoja rīcības plānu, veica nepieciešamos grozījumus būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības un profesionālās kompetences novērtēšanas kārtībā un procedūrā, apņēmās divu mēnešu laikā pēc akreditācijas atjaunošanas veikt būvspeciālistu ārkārtas pārbaudes un atbilstošu lēmumu pieņemšanu par pārbaudīto būvspeciālistu atbilstību. Pēc SC veiktajām darbībām, LATAK Akreditācijas komisija 26.04.2023. nolēma akreditāciju SC saglabāt.

   Rīcības plānā norādītās ārkārtas pārbaudes par 12 būvspeciālistu atbilstību tika izpildītas. Pārbaužu rezultātā SC eksperti atzina, ka astoņu būvspecialistu darbs 2018. – 2022.g. neatbilst MK noteikumu Nr.383, Nr.610 vai Nr.169 prasībām, jo BIS būvspeciālistu reģistra pietiekošā apjomā nebija ievietota informācija par profesionālās pilnveides apguvi vai patstāvīgo praksi. SC noteica šiem būvspeciālistiem pienākumu kārtot profesionālās kompetences pārbaudes, no kuriem pārbaudi nokārtoja četri būvspeciālisti, viens būvspeciālists iesniedza iesniegumu par būvprakses sertifikāta anulēšanu, divi – pārbaudījumu nekārtoja un tiem SC sertifikāta darbību apturēja, bet vienam par informācijas savlaicīgu neiesniegšanu izteikts brīdinājums.

   Būvspecialistu prakses uzraudzības procesā redzams, ka vairāki būvspeciālisti pārkāpj būvspeciālistu ētikas normas, galvenokārt nepilda pienākumu savlaicīgi veikt uzraudzības maksājumu, kavē prakses un profesionālās pilnveides informācijas ievadīšanu BIS būvspeciālistu reģistrā.

   Veicot visu būvspeciālistu pārbaudi par uzraudzības maksājumiem līdz 2023.g.1.aprīlim, tiem 40 būvspeciālistiem, kas maksājumu kavēja, SC nosūtīja pieprasījumus-atgādinājumus.

   Veicot būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītās informācijas pārbaudi par praksi un veikto profesionālo pilnveidi 2023.gadā, tiem 41 būvspeciālistam, kuri nebija šo prasību izpildījuši līdz 1.aprīlim, SC nosūtīja pieprasījumus-atgādinājumus.

   Izvērtējot būvspeciālistu praksi pēdējo piecu gadu laikā (2018.-2022.g.), no 43 pārbaudītajiem speciālistiem (77 darbības sfērās) atzīts, ka prasības izpildījuši 30 būvspeciālisti. Prasību neievērojušajiem noteiktas profesionālās kompetences pārbaudes, apturēta sertifikātu darbība vai izteikts brīdinājums.

 

Padziļinātās pārbaudes.

   SC eksperti, atbilstoši deleģēšanas līgumam ir veikuši būvspeciālistu profesionālās darbības padziļinātas pārbaudes, analizējot izstrādātos būvprojektus un izvērtējot darbu izpildi uz vietas būvobjektos.

   Izskatīta divu projektētāju projekta dokumentācija, izvērtēts divu būvdarbu vadītāju darbs un viena būvuzrauga patstāvīgā prakse. Par atklātajām nepilnībām eksperti devuši norādījumus pārbaudes aktos.

   Pārbaudītajos projektos atzīmētas dažas nepilnības, piem.: inženierizpētes laikā nepietiekošs ierīkoto pagaidu reperu skaits, būvizstrādājumu sarakstā nav atsauces uz piemērojamiem  standartiem , nepilnīga būvdarbu organizēšanas sadaļa. Būvprojekta realizācijas laikā bijis jāmaina zemes darbu tehnoloģija.

   Pārbaudīto atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvuzraugu būvobjektos konstatēts, piem.:, ka uz vietas būvobjektā nav visi nepieciešamie būvdarbu dokumenti (darba aizsardzības plāns, rīkojums par speciālistiem, būvtāfele), nav aprīkota objekta bāze, nav veikta laboratorijas pārbaudes betonam, dokumenti nav noformēti savlaicīgi. Diviem būvdarbu vadītājiem par profesionālās darbības ētikas kodeksa neievērošanu izteikts brīdinājums un būvdarbu veicējam – SIA “RR Nord” – aizrādījums, ka prakse būvatļaujas sagatavošanas laikā būvatļaujā iekļaut vairākus būvdarbu vadītājus, bet objekta būvdarbu laikā tos darbā neiesaistīt, nepārzināt un nerūpēties par būvniecības dokumentācijas atbilstību faktiskajam stāvoklim, nav atzīstama par labai profesionālai praksei atbilstošu.