Būvspeciālistu darbības sfēras sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā apvienojas

Lai mazinātu administratīvo slogu būvspeciālistiem un būvspeciālistu darbības sfēru sadrumstalotību, tika izstrādāti un 2024. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumu Būvniecības likumā normas[1], kas nosaka, ka būvdarbu būvuzraudzības specialitāte tiek pievienota būvdarbu vadīšanas specialitātei, saglabājot normatīvajā regulējumā esošo būvuzraudzības pienākumu un būvuzrauga lomu būvniecības procesā. Līdz ar to turpmāk būvdarbu būvuzraudzību varēs veikt būvspeciālisti ar sertifikātu būvdarbu vadīšanā. Vienlaikus informējam, ka tiks arī precizēti būvdarbu vadīšanas specialitātes sfēru nosaukumi nosaucot tās par būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka būvspeciālistiem, kuriem ir būvprakses sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā vienā būvju sfērā (piemēram sertifikāts gan ēku būvdarbu vadīšanā, gan ēku būvdarbu būvuzraudzībā), tiks anulēti sertifikāti būvuzraudzībā, jo turpmāk būvuzraudzību varēs veikt ar sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā.

Savukārt tiem būvspeciālistiem, kuriem ir patstāvīgās prakses sertifikāts tikai būvuzraudzībā, kompetences pārbaudes iestādes automātiski – bez kompetences novērtēšanas piešķirs sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā. Kā arī norādām, ka laikā līdz jaunā sertifikāta piešķiršanai būvspeciālisti ar jau esošo sertifikātu būvuzraudzībā var veikt gan būvdarbu vadīšanu, gan būvuzraudzību atbilstošā būvju sfērā.

Vienlaikus norādām, ka būvspeciālistiem pēc būvuzraudzības sertifikātu anulēšanas būs nepieciešams no jauna reģistrēties kā būvuzraugam BIS būvniecības lietās ar savu jau esošo vai no jauna piešķirto sertifikātu būvdarbu vadīšanas specialitātē atbilstošā darbības sfērā.

Kompetences pārbaudes iestādes iepriekš minētās darbības ar sertifikātiem uzsāks 2024.gada janvārī. Gadījumā, ja Jums ir pamatoti iemesli, kuru dēļ būtu nepieciešams uz laiku atlikt  minētās darbības ar sertifikātiem, lūdzam sazināties ar atbilstošo kompetences pārbaudes iestādi. Kā arī vispārīgu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju vai kompetences pārbaudes iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja:

Gusts Sproģis

Ekonomikas ministrijas

Būvniecības politikas departamenta

Direktores vietnieks

67013113

Gusts.Sprogis@em.gov.lv

 

 

[1] https://likumi.lv/ta/id/341881-grozijumi-buvniecibas-likuma